Archiwa kategorii: Java

Zdaj OCEWCD – pytanie 9

Co zostanie wydrukowane użytkownikowi po wykonaniu poniższego kodu, zakładając, że w żądaniu znajduje się ciastko o nazwie cname i wartości val?

@WebServlet("/Test")
public class TestServlet extends HttpServlet
{
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    Cookie cookie = request.getCookie("cname");
    response.getWriter().println(cookie.getValue());
  }
}

 

 1. Wydrukowane zostanie val.
 2. Nic nie będzie wydrukowane – zostanie rzucony wyjątek.
 3. Kod nie skompiluje się.
 4. Wydrukowane zostanie null.
 5. Wydrukowane zostanie cname.

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawna jest odpowiedź nr 3.

Klasa HttpServletRequest nie posiada metody getCookie(). Możemy jedynie pobrać tablicę wszystkich ciastek obecnych w żądaniu. Znalezienie tego o interesującej nas nazwie należy zaimplementować samemu. Najprostsza metoda o takim działaniu wygląda następująco:

private Cookie getCookie(HttpServletRequest request, String name)
{
  for(Cookie c : request.getCookies())
  {
    if(c.getName().equals(name))
    {
      return c;
    }
  }

  return null;
}

Zdaj OCEWCD – pytanie 8

Co zostanie wydrukowane użytkownikowi po wykonaniu poniższego kodu servletu?
Należy założyć, że używamy Javy EE6.

@WebServlet("/Test")
public class TestServlet extends HttpServlet
{
  private static final String ATTR_NAME = "attr";

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    HttpSession session = request.getSession();
    session.setAttribute(ATTR_NAME, "val");

    session.setMaxInactiveInterval(0);

    Object obtained = session.getAttribute(ATTR_NAME);
    response.getWriter().println(obtained);
  }
}

 

 1. Wydrukowane zostanie ‚val’.
 2. Wydrukowane zostanie ‚null’.
 3. Kod nie skompiluje się.
 4. W trakcie wykonania rzucony zostanie wyjątek.
 5. Wydrukowane zostanie ‚attr’.

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawna jest odpowiedź nr 1.

Linią komplikującą to pytanie jest z pewnością linia 11. Należy wiedzieć jakie znaczenie ma argument 0 w przypadku metody setMaxInactiveInterval. Jest to o tyle podchwytliwe, że w Javie EE5 cyfra 0 oznaczała natychmiastowe unieważnienie sesji. W przypadku powyższego kodu podczas pobierania atrybutu rzucony zostałby wyjątek IllegalStateException. Pytanie odnosi się jednak do Javy EE6, gdzie podobnie jak liczby ujemne, zero oznacza nieograniczony czas ważności sesji.

Zdaj OCEWCD – pytanie 7

Co zostanie wyświetlone użytkownikowi po wywołaniu servletu w następujący sposób?
http://host:port/context/Test?param=old

Należy założyć, że w miejsce host, port i context wstawione są poprawne wartości.

@WebServlet("/Test")
public class TestServlet extends HttpServlet
{
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/Target?param=new");
    dispatcher.forward(request, response);
  }
}
@WebServlet("/Target")
public class TargetServlet extends HttpServlet
{
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    String first = request.getQueryString();
    String second = (String) request.getAttribute("javax.servlet.forward.query_string");

    response.getWriter().println(first + " " + second);
  }
}

 

 1. param=new null
 2. param=new param=old
 3. Kod nie skompiluje się.
 4. param=old param=old
 5. param=old null

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawna jest odpowiedź nr 2.

W sytuacji, kiedy jeden servlet wywołuje drugi korzystając z metody forward w klasie RequestDispatcher, obiekt HttpServletRequest w docelowym servlecie zawiera już zaktualizowany query string - wartość przekazaną przy okazji wywołania metody getRequestDispatcher(). Jest jednak możliwość dostania się do oryginału – wystarczy odczytać wartość atrybutu żądania o nazwie javax.servlet.forward.query_string. Istnieją również analogiczne atrybuty dla innych kluczowych wartości przechowywanych w obiekcie żądania:

 • javax.servlet.forward.request_uri 
 • javax.servlet.forward.context_path 
 • javax.servlet.forward.servlet_path 
 • javax.servlet.forward.path_info
Odpowiadają kolejno rezultatom wywołania metod getRequestURI, getContextPath, getServletPath, oraz getPathInfo klasy HttpServletRequest.

Zdaj OCEWCD – pytanie 6

Co zostanie wydrukowane po starcie aplikacji zawierającej poniższy deskryptor wdrożenia oraz klasy?

<web-app ...>
  <listener>
    <listener-class>
      eu.javablog.ocewcd.SecondContextListener
 	</listener-class>
  </listener>
  <listener>
    <listener-class>
      eu.javablog.ocewcd.FirstContextListener
    </listener-class>
  </listener>
</web-app>
public class FirstContextListener implements ServletContextListener
{
  @Override
  public void contextDestroyed(ServletContextEvent arg0)
  {

  }

  @Override
  public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0)
  {
    System.out.println("FIRST");
  }
}
public class SecondContextListener implements ServletContextListener
{
  @Override
  public void contextDestroyed(ServletContextEvent arg0)
  {

  }

  @Override
  public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0)
  {
    System.out.println("SECOND");
  }
}

 

 1. Nic nie zostanie wydrukowane.
 2. Wydrukowane zostanie odpowiednio FIRST i SECOND.
 3. Kolejność wydruku zależy od implementacji kontenera.
 4. Wydrukowane zostanie odpowiednio SECOND i FIRST.
 5. Kod nie skompiluje się.

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawna jest odpowiedź nr 4.

Kolejność wykonania listenerów jest zgodna z kolejnością ich deklaracji w deskryptorze wdrożenia. Jest to zachowanie gwarantowane, opisane w specyfikacji.

Zdaj OCEWCD – pytanie 5

Co zostanie wydrukowane po skompilowaniu i uruchomieniu poniższego servletu?

@WebListener
public class RequestAttributeListener implements ServletRequestAttributeListener
{
  @Override
  public void attributeAdded(ServletRequestAttributeEvent e)
  {
    System.out.println("ADDED:" + e.getValue());
  }

  @Override
  public void attributeRemoved(ServletRequestAttributeEvent e)
  {
    System.out.println("REMOVED:" + e.getValue());
  }

  @Override
  public void attributeReplaced(ServletRequestAttributeEvent e)
  {
    System.out.println("REPLACED:" + e.getValue());
  }
}
@WebServlet("/Test")
public class TestServlet extends HttpServlet
{
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    request.setAttribute("attr", "1");
    request.setAttribute("attr", "2");
    request.removeAttribute("attr");
  }
}

 

 1. ADDED:1 REPLACED:2 REMOVED:null
 2. ADDED:1 REPLACED:1 REMOVED:null
 3. ADDED:1 REPLACED:2 REMOVED:
 4. ADDED:1 REPLACED:1 REMOVED:2
 5. ADDED:1 REPLACED:2 REMOVED:2

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawna jest odpowiedź nr 4.

Przeanalizujmy po kolei wartości dostępne w listenerze dla kolejnych etapów życia atrybutu. W przypadku dodania zachowanie jest chyba logiczne – otrzymujemy dokładnie taką wartość, jaką mu nadaliśmy. Sprawy nieco się komplikują przy nadpisaniu atrybutu. Logika podpowiada, że powinniśmy dostać nową wartość. Tak jednak się nie dzieje – uzyskujemy dostęp do wartości starej, która to została nadpisana. W momencie kiedy usuwamy atrybut, wartość dostępna dla listenera to ostatnia wartość usuwanego atrybutu.

Zdaj OCEWCD – pytanie 4

Jaki będzie efekt skompilowania i uruchomienia przedstawionego poniżej kodu servletu?

@WebServlet("/Test")
public class TestServlet extends HttpServlet
{
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    PrintWriter writer = response.getWriter();
    writer.println("Please wait, redirecting...");
    writer.flush();

    response.sendRedirect("http://www.javablog.eu");
  }
}

 

 1. Użytkownik zobaczy informację, po czym będzie przekierowany na javablog.eu.
 2. Użytkownik zobaczy pustą stronę, ponieważ rzucony zostanie wyjątek.
 3. Użytkownik zobaczy informację, po czym rzucony zostanie wyjątek.
 4. Kod nie skompiluje się.
 5. Użytkownik od razu zostanie przekierowany na stronę javablog.eu.

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawna jest odpowiedź nr 3.

W linii siódmej piszemy do obiektu odpowiedzi, po czym w linii ósmej ją ‚zatwierdzamy’. W tym momencie response jest odsyłany do klienta, i nie jesteśmy już w stanie nic w nim zmienić. Próbujemy jednak tego w kolejnej linii – chcemy przekierować użytkownika na stronę javablog.eu. Kontener informuje nas o naszej pomyłce następującym wyjątkiem: java.lang.IllegalStateException: Cannot call sendRedirect() after the response has been committed.

Zdaj OCEWCD – pytanie 3

Jaki będzie efekt działania przedstawionego poniżej kodu? Na potrzeby pytania załóżmy, że plik test.jsp istnieje i znajduje się na równi z katalogiem WEB-INF.

@WebServlet("/Test")
public class TestServlet extends HttpServlet
{
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    request.setAttribute("text", "Hello!");
    getServletContext().getRequestDispatcher("test.jsp").forward(request, response);
  }
}

 

 1. Kod nie skompiluje się, ponieważ ServletContext nie ma takiej metody.
 2. Użytkownik zostanie prawidłowo przekierowany na stronę test.jsp.
 3. Rzucony zostanie IllegalArgumentException.
 4. Kod nie skompiluje się, ponieważ metoda forward() ma inną sygnaturę.
 5. Kod nie skompiluje się, ponieważ metoda getRequestDispatcher() nie przyjmuje żadnych parametrów.

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawna jest odpowiedź nr 3.

Powodem rzucenia takiego wyjątku jest niepoprawny argument przekazany metodzie getRequestDispatcher(). Co ciekawe, jeśli pozyskalibyśmy request dispatcher z obiektu request, kod działałby poprawnie. Dzieje się tak dlatego, iż ServletContext wymaga użycia ścieżki bezwzględnej przy wywołaniu metody getRequestDispatcher() (musi ona zaczynać się od znaku ‚/’). Inaczej jest w przypadku używania instancji HttpServletRequest – tutaj możliwe jest podanie ścieżki względem tej aktualnej. W ramach testu polecam podmienić linię 7 na poniższą:


request.getRequestDispatcher("test.jsp").forward(request, response);

Zdaj OCEWCD – pytanie 2

Poniżej znajduje się listing przedstawiający deskryptor wdrożenia (deployment descriptor) oraz kod servletu. Które z przedstawionych linii kodu wstawione w oznaczone miejsce pozwolą pobrać wartość parametru param_name? Tag <web-app> został celowo skrócony. Na potrzeby pytania należy założyć, że jest kompletny i poprawny.

<web-app ... >
  <context-param>
   <param-name>param_name</param-name>
   <param-value>some_value</param-value>
  </context-param>
</web-app>
@WebServlet("/Test")
public class TestServlet extends HttpServlet
{
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    // insert code to read parameter value here
  }
}

 

 1. Nie jest to możliwe.
 2. getServletConfig().getServletContext().getInitParameter(„param_name”);
 3. getServletConfig().getInitParameter(„param_name”);
 4. getServletContext().getInitParameter(„param_name”);
 5. getServletContext().getContextParameter(„param_name”);

 

Pokaż odpowiedź »

Poprawne są odpowiedzi 2 oraz 4.

Po pierwsze należy pamiętać o tym, że parametry definiowane przy użyciu tagu
<context-param> są, jak sama nazwa mówi, parametrami całego kontekstu aplikacji. Dostęp do nich można więc uzyskać poprzez ServletContext, a nie ServletConfig, który to jest tworzony dla każdego servletu z osobna. Służy do tego metoda getInitParameter(). Kolejną ważną kwestią są sposoby uzyskania dostępu do samego obiektu ServletContext. Wewnątrz servletu mamy dwa wyjścia – możemy wywołać bezpośrednio metodę getServletContext(), albo użyć dłuższego ciągu wywołań: getServletConfig().getServletContext(). Obydwie formy są poprawne.

Java Magazine na platformach mobilnych

O Java Magazine, miesięczniku wydawanym przez Oracle, pisaliśmy już wcześniej. Od jakiegoś czasu jednak, prócz standardowej wersji PDF, jest on również dostępny w formie dedykowanych aplikacji na platformy mobilne iOS i Android. Osobiście miałem przyjemność testować tą pierwszą wersję – zarówno na tablecie, jak i telefonie od Apple. Cieszy mnie bardzo fakt, że integruje się ona z Kioskiem (Newsstand). Pozwala to na przechowywanie wszystkich subskrybowanych magazynów w uporządkowany sposób, niejako odizolowanych od standardowych programów. Oferuje także kilka dodatkowych korzyści, jak notyfikacje o nowych wydaniach, czy automatycznie ich ściąganie. Są też jednak minusy – nie da się nie zauważyć, że przeglądanie magazynu odbywa się dość ślamazarnie (nawet na iPhone oznaczonym numerkiem 5, któremu prędkości nie brakuje). Załadowanie się każdej kolejnej strony trwa zauważalną, i co gorsze denerwującą, ilość czasu. Dodatkowo media w artykułach, jak np. filmiki, są osadzone raczej słabo – niejednokrotnie materiał wideo odtwarza się tuż przy brzegu wirtualnej kartki, a po obejrzeniu nie da się go zamknąć czytając w pozycji poziomej.

Jeśli chodzi o wersję na iPhone’a, to jak dla mnie jest ona kompletnie nieużywalna. Wyświetlany jest dokładnie ten sam dokument co na iPadzie, ale przez mniejszy ekran zwyczajnie nie da się go czytać. Są to jednak błędy możliwe do naprawienia, i miejmy nadzieję, że Oracle zdecyduje się na taki właśnie krok. Magazyny w formie elektronicznej nabierają popularności, jednak bardzo ważna jest tutaj jakość dostarczanego produktu. Mimo wszystko zachęcam jednak do własnoręcznego przetestowania i podzielenia się opiniami (szczególnie wersji na Androida, której nie miałem okazji sprawdzić). Bezpośrednie linki można znaleźć poniżej.

Java Magazine – Android

Java Magazine – iOS

Kolejne problemy z bezpieczeństwem Javy

W ostatnim czasie Java niechlubnie przoduje w klasyfikacji na najczęściej kompromitowaną technologię. Praktycznie każdy kolejny tydzień przynosi nam nową lukę w bezpieczeństwie. W ich znajdowaniu szczególnie wyróżnia się Adam Gowdiak z Security Explorations, który z okazji zbliżającej się konferencji Java One postanowił podzielić się ze światem informacją o znalezieniu kolejnego, krytycznego błędu w Javie. Pozwala on na ominięcie sandboxa i wykonanie praktycznie dowolnego kodu na komputerze ofiary. Tym razem podatna na atak jest Java w wersji 5,6,7. Jest ciekawie.

Świetnie, że są osoby, które znajdują tak krytyczne błędy i informują o nich Oracle z odpowiednim wyprzedzeniem. Niepokoi mnie jednak szum medialny, który powstał wokół tematu bezpieczeństwa Javy. Powoli zauważam jego negatywne implikacje. Dobrym przykładem może być rozmowa, w której miałem okazję uczestniczyć, a która dotyczyła wykorzystania technologii opartych o Javę w nowym startupie. Javowy stos technologiczny został praktycznie odrzucony przez osoby związane z projektem, ponieważ „Java nie jest bezpieczna”. Jeżeli jednak przyjrzymy się dokładnie sposobom przeprowadzania ataków wykorzystujących niedawno znalezione luki, szybko zorientujemy się, że bazują one głównie na omijaniu restrykcji nałożonych na kod wykonywany w obrębie apletów. Technologie serwerowe nadal są bezpieczne. Do tematu bezpieczeństwa w Javie wrócimy podczas zbliżającej się konferencji Security BSides, na którą serdecznie zapraszamy.